úvodní Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém velkoobchodě www.modalo.cz, jehož provozovatelem je společnost KRAFT Servis s.r.o., sídlem: Dyleňská 680, 353 01  Mariánské Lázně; IČ: 29077486, DIČ: CZ29077486, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou 23500. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2. Osobní údaje
Při koupi zboží v našem internetovém velkoobchodě po Vás budou vyžadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží nezbytné. Za problémy vzniklé špatným či neúplným vyplněním údajů nenese společnost KRAFT Servis s.r.o. zodpovědnost. Dále prohlašujeme, že veškeré osobní údaje uložené v naší databázi jsou považovány za přísně důvěrné a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. je podle toho s nimi nakládáno. V žádném případě tyto údaje nikomu neposkytujeme ani s nimi jinak nenakládáme a má k nim přístup pouze odpovědná osoba. Společnost KRAFT Servis s.r.o. navíc tyto údaje z databáze odstraní, kdykoliv o to bude požádána.

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Pokud bude kupující požadovat změnu či odstranění svých os. údajů, informuje o tom prodávajícího na e-mail info@kraftservis.cz

3. Velkoobchodní ceny
Chcete-li mít přístup k velkoobchodním cenám, je zapotřebí se jednoduše při Vaší každé návštěvě přihlásit pomocí Vašeho přihlašovacího jména a hesla. Pro úspěšnou registraci je zapotřebí splnit podmínky se souladem s údaji v Živnostenském a Obchodním rejstříku s platným IČ. Dále je třeba zaslat kopii Živnostenského a Obchodního rejstříku buď na adresu firmy nebo emailem na info@kraftservis.cz. Velkoobchodní přístup je pouze pro prodejce zboží, které souvisí s natahovači hodinek (klenotnictví, hodinářství apod.).

Každý prodejce má možnost prodávat zboží za ceny, které nesmí být nižší než doporučené ceny a to z důvodu, aby nedocházelo k znehodnocení značky.

4. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží
Vrátit lze produkt, který byste obdrželi v neoptimálních podmínkách, tedy jakkoliv poškozený.
Zboží bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě nelze v případě velkoobchodního odběru vrátit. Náš spotřebitel je pouze fyzická nebo právnická osoba s platným IČ. 14-ti denní ochranná lhůta pro vrácení prostředků bez udání důvodu se na tyto případy nevztahuje.

Storno či částečné storno objednávek není možné. Objednávky jsou vždy závazné. Před potvrzením a odesláním Vaší objednávky vždy udělujete souhlas a stvrzujete, že dochází k uzavření oboustranně závazné kupní smlouvy se sjednanou kupní cenou a předmětem koupě.

5. Cena dopravy
Cena dopravy je spočítána dle skutečných nákladů dle hmotnosti a bude sdělena ihned po obdržení objednávky.

6. Minimální odběr
Minimální nákup je ve výši 20.000,-Kč bez DPH.

7. Reklamace
Garantujeme, že všechny námi nabízené výrobky jsou bez závad, plně funkční v originálním balení spolu s návody a manuály od výrobce. V případě reklamace je třeba uvést:

  • číslo objednávky
  • typ produktu
  • druh závady

Reklamované produkty je třeba zasílat na naši adresu kompletní včetně krabice, manuálů, se vším, co jste k danému produktu obdrželi. Bez tohoto příslušenství nemůže být reklamace uplatňována. Pro případ, že obdržíte výrobek s jakoukoliv závadou, informujte nás co nejdříve, nejpozději do 8 dnů od převzetí zboží. Po tomto datu nebude již Váš požadavek zohledněn.

8. Ochrana osobních údajů

1.)    Základní ustanovení

1a) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále jen GDRP – je firma KRAFT Servis s.r.o., Hlavní třída 622/15A, 353 01 Mariánské Lázně,  IČO: 29077486, DIČ: CZ29077486. Firma KRAFT Servis s.r.o.  je zaregistrována Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 23500.

1b) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1c) Firma KRAFT Servis s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů

2.)    Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2a) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2b) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 3.)    Zákonný důvod a účel zpracovávání osobních údajů

3a) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je následující:

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Správce nemá zájem na poskytování přímého marketingu pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

3b) Účelem zpracování osobních údajů je:

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

Účelem není zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3c) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 4.)    Doba uchovávání údajů

4a) Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

4b) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 5.)    Příjemci osobních údajů

5a) Příjemci osobních údajů jsou následující osoby :

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

• zajišťující služby provozování e-shopu – Ant studio - a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

 6.)    Práva kupujícího

6a) Za podmínek stanovených v GDPR máte:

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

•právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

6b) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 7.)    Podmínky zabezpečení osobních údajů

7a) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7b) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, zálohy

7c) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

 8.)    Závěrečná ustanovení

8a) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte

8b) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte

8c) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách

V Mariánských Lázních, účinné od 25.05.2018

[Přeskočit navigaci]

Hledat

Značky
Přihlásit se

Certifikáty

Text boxu certifikáty